Podmínky účasti na semináři

Účast na semináři je dobrovolná a na vlastní odpovědnost.

Seminář není náhražkou za lékařskou, psychiatrickou či psychoterapeutickou léčbu. V případě,
že účastník podstupuje jakýkoliv druh výše uvedený léčby, je povinen o této skutečnosti informovat lektora. I užívání drog v minulosti je třeba nahlásit.

Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný a bere na vědomí, že může být vystaven, fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

Nárok na vlastní konstelaci nemůže být garantován.

Semináře jsou formou osobního a spirituálního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění
za hmotné či nehmotné škody, způsobené účastí na semináři / vyjma těch, které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora či lektora/ jsou vyloučeny.

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude platba
za seminář vrácena. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se platba za seminář nevrací.

Svoji přihláškou vyjadřuje účastník svolení k případnému pořizování fotografií za účelem marketingové propagace na webu či FCB stránkách. Na tuto skutečnost bude každý účastník upozorněn před zahájením semináře a bude jim poskytnuto k podpisu povolení či nepovolení k pořizování fotografií
v souladu s předpisy GDPR.

Změna místa konání semináře je vyhrazena.

Storno podmínky: při zrušení Vaší účasti 10 a méně dní před zahájením semináře je výše storno poplatku rovna výši zaplacené částky.